سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دبيرستانهاي معارف اسلامی 
مدیریت 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
سازمان تبليغات اسلامی 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی شهید مطهری 
مدیر آموزش 
1369/07/01 
1380/03/31 
علمی و اجرائی