سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دبيرستانهاي معارف اسلامی 
مدیریت 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
سازمان تبليغات اسلامی 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی شهید مطهری 
مدیر آموزش 
1990/09/23 
2001/06/21 
علمی و اجرائی