تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
فقه و حقوق جزا 
مدرسه عالی شهید مطهری 
 
فوق لیسانس 
 
فقه و حقوق جزا 
مدرسه عالی شهید مطهری 
 
خارج